top of page

Actie voorwaarden Verliefd BruidsCouture - Win een weekend Parijs

 

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Verliefd BruidsCouture te Kapelle,  Win een Weekend Parijs.

1.1.2 Deze actievoorwaarden staan vermeld op de website van Verliefd BruidsCouture (https://www.verliefdbruidscouture.nl/algemene-voorwaarden-winactie)

1.1.3 Op de actie is de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. Verliefd BruidsCouture handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Verliefd BruidsCouture ter promotie van de winkel door middel van het verstrekken van een prijs aan de winnares van de actie. Verliefd BruidsCouture is gevestigd aan de Biezelingsestraat 24a te Kapelle. (Kvk 53490606 )

1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actie voorwaarden.

 

2. De actie

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de website van Verliefd BruidsCouture.

2.1.2 De actie loopt van 15 september 2017 tot en met 20 december 2017, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.3 De prijs die beschikbaar wordt gesteld is als volgt: De winnares krijgt een weekend Parijs cadeau. Dat wil zeggen dat ze recht heeft op 2 hotelovernachtingen met ontbijt in Parijs en een diner-tegoed van € 100,-. (bovenstaande is dus exclusief vervoer) In overleg te boeken bij Monique Hondsmerk van The Travel Club Goes.

2.1.4 De prijs, het weekend Parijs, zal uiterlijk voor 1 september 2018 plaats moeten vinden/geboekt moeten zijn.

2.1.5 Deelnemers aan de actie maken kans op de in artikel 2.1.3. bedoelde prijs.

 

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan de actie, mits deze een bruidsjapon koopt bij Verliefd BruidsCouture van een bedrag van tenminste €1300,- en met in acht name van deze actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is niet toegestaan, tenzij ze akkoord krijgen van ouders/voogd.

2.2.3 Deelname geschiedt door de aankoop van een trouwjurk bij Verliefd BruidsCouture van een bedrag van tenminste € 1300,- het ordernummer hiervoor is tegelijk het kans makende lotnummer voor de deelnemer. (1 order/bruidsjurk is gelijk aan 1 lot)

2.2.4 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.

2.2.5 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Verliefd BruidsCouture te Kapelle en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.6 Aan deelname van de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van internet geen extra communicatie verschuldigd.

2.2.7 Deelname aan deze actie kan uitsluitend middels de aankoop van een trouwjurk t.w.v. €1300,-.

 

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden door middel van loting. Er zal één (1) loting binnen 5 werkdagen na het einde van de actieperiode plaatsvinden.

 2.3.2 Verliefd BruidsCouture zal de winnaar per Email informeren. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Verliefd BruidsCouture , is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

2.3.3 Indien men binnen 5 werkdagen geen contact heeft kunnen krijgen met de winnaar, zal de prijs voor diegene vervallen.

2.3.4 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3.5 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering, of andere reden van niet aanvaarden van een prijs, vervalt deze aan Verliefd BruidsCouture Kapelle.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Verliefd BruidsCouture te Kapelle.

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens en controle hiervan. Verliefd BruidsCouture garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle correspondentie juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Verliefd BruidsCouture is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie, of uit de door haar te verstrekken prijzen.

Verliefd BruidsCouture geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijs. Wijzigingen, type en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2. geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Verliefd BruidsCouture, c.q. de toeleveranciers en/of uitbaters van de betreffende prijs.

 

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Verliefd BruidsCouture behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande, of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, indien het van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.

 b) Wijzigingen en verbeteringen op de website waar de actie is vermeld aan te brengen, of de toegang tot de actiesite te beperken en/of te beëindigen.

c) Deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen, of de actie voortijdig te beëindigen, voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.2.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg.

4.3 Persoonsgegevens

4.3.1 De gegevens die Verliefd BruidsCouture in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt worden enkel gebruikt voor deze actie worden vernietigd, behoudens die van de deelnemers welke

Hebben aangegeven dat zij nader geïnformeerd mogen worden over verdere acties en/of een aankoop hebben gedaan bij Verliefd BruidsCouture. Verliefd BruidsCouture zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de wet bescherming persoonsgegevens.

4.3.2 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Verliefd BruidsCouture de toestemming om haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Verliefd BruidsCouture te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per email.

 

NB Alle rechten betreffende deze actie voorbehouden aan Verliefd BruidsCouture te Kapelle.

bottom of page